Κυπριακό Βραβείο Καινοτομίας: Αναγνώριση της επιτυχίας

Post date: Apr 28, 2011 11:43:22 AM

6/11/2006

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και κάθε σύγχρονο κράτος υποστηρίζουν, ενισχύουν και προωθούν με κάθε τρόπο την ανάπτυξη της καινοτομίας η οποία έχει πλέον αποδειχθεί ότι αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και γενικότερα την κοινωνική και οικονομική ευημερία.

Δεν είναι τυχαίο που η Φιλλανδική Προεδρία έθεσε τις ακόλουθες τρεις προτεραιότητες κατά το τρέχον εξάμηνο: Καινοτομία, καινοτομία και καινοτομία. Γενικότερα στο χώρο της Ενωμένης Ευρώπης λαμβάνονται μέτρα, πολιτικές ακόμα και χρηματικά κίνητρα για να ενισχυθεί η καινοτομία για ένα καλύτερο μέλλον για όλους τους πολίτες.

Δυστυχώς η Κύπρος σ’ό,τι αφορά την Καινοτομία, υστερεί σημαντικά ανάμεσα στα 25 κράτη μέλη της Ε.Ε. Ίσως οι κύπριοι επιχειρηματίες και εργαζόμενοι να πρέπει να ασχοληθούν πιο επισταμένα με το αντικείμενο της καινοτομίας διότι αυτή μπορεί να τους εξασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον. Ίσως θα πρέπει να αντιληφθούν ότι η καινοτομία δεν εξυπακούει απαραίτητα τη δαπάνη χρημάτων ή πιο σκληρή εργασία. Ίσως ακόμα στα πλαίσια της καθημερινής τους εργασίας να καινοτομούν χωρίς καμιά συνειδητή προσπάθεια. Μια ιδέα από κάποιο εργαζόμενο για πιο αποδοτικό τρόπο εργασίας, ή για ένα νέο είδος προσφερόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας είναι απλά παραδείγματα καινοτομίας. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι η συνεχής καινοτόμηση πρέπει να γίνεται ενσυνείδητα και συστηματικά. Μόνο έτσι εξασφαλίζεται η συνεχής βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της προόδου.

Ο θεσμός του «Κυπριακού Βραβείου Καινοτομίας» που εισήγαγε από φέτος η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) με τη στήριξη του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού, του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας και του Πανεπιστημίου Κύπρου αποσκοπεί στη γενικότερη ενθάρρυνση της καινοτομίας. Ακόμα πιο σημαντικό της όλης προσπάθειας των συντελεστών του διαγωνισμού για το «Κυπριακό Βραβείο Καινοτομίας» είναι η εκφρασθείσα υποστήριξη προς το θεσμό από συνδικαλιστικές οργανώσεις, Υπουργεία και Οργανισμούς της Γεωργοκτηνοτροφίας. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει τον εθνικό χαρακτήρα του βραβείου, κάτι που δεν γίνεται σε καμιά άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Επομένως η αναγνωρισιμότητα του Κυπριακού Βραβείου Καινοτομίας είναι καθολική και στο ψηλότερο δυνατό βαθμό. Αυτό από μόνο του αναμένεται να ενθαρρύνει νέες πρωτοβουλίες για την καινοτομία με σημαντικότατα οφέλη προς την οικονομία και την κοινωνία του τόπου.

Ο διαγωνισμός του «Κυπριακού Βραβείου Καινοτομίας» θα βραβεύει νομικά πρόσωπα που έχουν εφαρμόσει με επιτυχία κάτι το καινούργιο (καινοτόμο). Ανά ένα βραβείο θα απονεμηθεί στον Πρωτογενή τομέα (γεωργία, αλιεία, κτηνοτροφία, ορυχεία, κλπ), το Δευτερογενή τομέα (βιομηχανία), τον Τριτογενή τομέα (υπηρεσίες) και τον Ευρύτερο Δημόσιο τομέα. Περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό δημοσιεύονται στο www.inovationaward.oeb.org.cy.

Κώστας Χριστοφίδης

(Βοηθός Γενικός Διευθυντής ΟΕΒ)

Γραμματέας Επιτροπής Κυπριακού Βραβείου Καινοτομίας

-----------------------------------

ΚΧ/ΕΕ

KX061863SY N